Ứng dụng sinh viên đã được xây dựng trên nền tảng IOS